en
Vyberte krajinu:
Slovensko
Prejsť na prevádzky

FCC Trnava, s.r.o.

FCC Trnava, s.r.o.
Priemyselná 5
917 01 Trnava

+421 (0) 33 3240 600
trnava@fcc-group.sk

Oddelenie služieb zákazníkom:

Anna Hermanská
+421 (0) 33 3240 606
+421 (0) 903 756 599
anna.hermanska@fcc-group.sk

Elena Kučíková
+421 (0) 33 32 40 606
+421 (0) 903 756 599
elena.kucikova@fcc-group.sk  

Prevádzkové hodiny:

Skládka – Zavarská cesta 
Pondelok-Piatok: 6.30-18.30 hod

Služby zákazníkom – administratívna budova Priemyselná 5  
Pondelok-Piatok: 7.00-15.00 hod.

Zberné dvory v meste Trnava

18.4.2018 – 30.9.2018
otvorené 13.00 – 19.00 hod.
1.10.2018 – 01.4.2018
otvorené 12.00 – 18.00 hod.

 

Trnava harmonogram vývozu triedeného zberu 2017 – 2018

FCC Trnava, s.r.o.

Potvrdenie o registrácii – FCC Trnava, s.r.o.

Spoločnosť FCC Trnava, s.r.o. 50%-ný spoločný podnik .A.S.A. International Environmental Services GmbH a mesta Trnava (joint-venture).

Priemerne 125 – 150 zamestnancov pracuje pri poskytovaní služieb hlavne pri zbere, preprave a zneškodňovaní ostatných a aj nebezpečných odpadov  pre mestá, obce a firmy. Záujmová oblasť predstavuje takmer 170.000 obyvateľov. Vzhľadom na prioritné postavenie zhodnocovania odpadov, spoločnosť už niekoľko rokov spracováva biologicky rozložiteľný odpad vo vlastnej kompostárni s celkovou kapacitou až 3.000 t hotového kompostu ročne.

Spoločnosť sa spolu s hlavnou činnosťou zameriava i na zhodnocovanie rôznych druhov odpadov  – druhotných surovín (papier, PET fľaše, HDPE obaly, viacvrstvové obaly, plastové fólie, sklo a plechovky od nápojov) prostredníctvom dotrieďovania a lisovania. Spoločnosť ďalej prevádzkuje zberné dvory problémových odpadov z domácnosti. Významnými doplnkovými službami sú letná a zimná údržba komunikácií spolu s údržbou verejnej alebo firemnej zelene.

Aktuálne cenníky služieb

Aktuálny cenník služieb od 1_1_2018 

V prípade otázok ohľadom cenníka poskytovaných služieb nás prosím kontaktujte na: 033/3240 600, prípadne na trnava@fcc-group.sk, jaroslav.cintavy@fcc-group.sk

Aktuálne harmonogramy

Služby

Technológie

Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný
03.0 Integrované povolenie skládka 03.1 Integrované povolenie zmena 03.2 Rekultivácia kolaudácia 03.3 Integrované povolenie zmena 03.4 Integrované povolenie zmena

Zariadenia na zhodnocovanie odpadov- výroba alternatívneho paliva
23 Integrované povolenie

Zariadenia na zhodnocovanie odpadov- druhotné suroviny
20 Rozhodnutie súhlas na prevádzkovanie 20.1 Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnotenie odpadov Hala 1 – predĺženie 20.1A Súhlas na vydanie PP Hala 1 20.2 Súhlas – rozhodnutie zmena 20.2A Súhlas – zmena prevádzkový poriadok

Zariadenie na zber odpadov
21 Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov Hala2 

Kompostáreň
06 Súhlas na prevádzkovanie 06A Súhlas na vydanie PP

Zberné dvory
08 Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber (vrátane elektra) ZD 1-5, 7-8 09 Súhlas na odovzdávanie odpadov do domácností ZD 1-5, 7-8 10 Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber (vrátane elektra) ZD 6 11 Súhlas na prepravu NO ZD6 13.0 Schválenie HP ZD 7  19 Rozhodnutie ZD 2-8 sa nebude posudzovať 25_ZD Modra nakladanie NO a preprava 26 ZD Modra súhlas zber odpadov 27 ZD 1-5,7,8 Súhlas na nakladanie s NO vrátane prepravy 28 ZD6 Súhlas na nakladanie s NO vrátane prepravy 29 ZD6 Súhlas na zmiešavanie NO

Kontaktné osoby

Bystrík Stanko
Konateľ a riaditeľ

+421 33 3240 600
bystrik.stanko@fcc-group.sk


Jaroslav Cintavý
Regionálny vedúci obchodu

+421 33 3240 602
jaroslav.cintavy@fcc-group.sk


GPS: 48,35996983; 17,59393483


Žitnoostrovský Galop s podporou FCC Environment.
27. 6. 2018

Žitnoostrovský Galop s podporou FCC Environment.

V piatok 22. Júna 2018 sa už po 4-tý krát konalo podujatie Žitnoostrovský GALOP, ktorého súčasťou sme boli aj my, FCC.
Sladká odmena pre výhercov súťaže Kreslíme so Smietkom.
1. 6. 2018

Sladká odmena pre výhercov súťaže Kreslíme so Smietkom.

Keďže nám v FCC záleží na životnom prostredí, chceme si pripomenúť a zároveň upozorniť na dopady nerozumného ničenia životného prostredia. Práve pre tento dôvod vznikla...

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že…