en
Vyberte krajinu:
Slovensko
Prejsť na navigáciu

Prvotriedny štandard kvality

Spoločnosti FCC na Slovensku sa zaviazali vytvoriť, zdokumentovať, zaviesť, udržiavať a trvale zvyšovať efektívnosť Integrovaného Manažérskeho systému (IMS) pri plnom rešpektovaní požiadaviek noriem ISO a OHSAS s presvedčením, že IMS vytvorí predpoklady pre ďalšie zlepšenie uspokojovania potrieb zákazníkov spoločnosti a pre zlepšovanie kvality životného prostredia.

Spoločnosti FCC boli po prvý raz ISO certifikované v roku 2002 ako prvé spoločnosti v oblasti odpadového hospodárstva na Slovensku a získali certifikáty systému manažérstva kvality v zmysle normy ISO 9001 a systému environmentálneho manažérstva v zmysle normy ISO 14001. V roku 2010 bol integrovaný systém rozšírený o systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle normy OHSAS 18001 v roku 2012 spoločnosť FCC Slovensko, s.r.o.  zaviedla systém podľa normy ISO 50001.

POKRAČUJEME S INFORMOVANÍM - napísali o nás
19. 10. 2017

POKRAČUJEME S INFORMOVANÍM - napísali o nás

V našom meste sa v oblasti hospodárenia s odpadom priebežne, už roky, koná kampaň, ktorej cieľom je uvedomelé riešenie tejto otázky, veď ide o jednu z najdôležitejších...
Získali sme CERTIFIKÁT za účasť v ekologickom programe  STROMY PRE ŽIVOT ®
25. 9. 2017

Získali sme CERTIFIKÁT za účasť v ekologickom programe STROMY PRE ŽIVOT ®

V FCC Slovensko si plne uvedomujeme aké dôležité je pristupovať k našej planéte zodpovedne a s úctou. 

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že…