en
Vyberte krajinu:
Slovensko
Prejsť na navigáciu

Prvotriedny štandard kvality

Spoločnosti FCC na Slovensku sa zaviazali vytvoriť, zdokumentovať, zaviesť, udržiavať a trvale zvyšovať efektívnosť Integrovaného Manažérskeho systému (IMS) pri plnom rešpektovaní požiadaviek noriem ISO a OHSAS s presvedčením, že IMS vytvorí predpoklady pre ďalšie zlepšenie uspokojovania potrieb zákazníkov spoločnosti a pre zlepšovanie kvality životného prostredia.

Spoločnosti FCC boli po prvý raz ISO certifikované v roku 2002 ako prvé spoločnosti v oblasti odpadového hospodárstva na Slovensku a získali certifikáty systému manažérstva kvality v zmysle normy ISO 9001 a systému environmentálneho manažérstva v zmysle normy ISO 14001. V roku 2010 bol integrovaný systém rozšírený o systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle normy OHSAS 18001 v roku 2012 spoločnosť FCC Slovensko, s.r.o.  zaviedla systém podľa normy ISO 50001.

Žitnoostrovský Galop s podporou FCC Environment.
27. 6. 2018

Žitnoostrovský Galop s podporou FCC Environment.

V piatok 22. Júna 2018 sa už po 4-tý krát konalo podujatie Žitnoostrovský GALOP, ktorého súčasťou sme boli aj my, FCC.
Sladká odmena pre výhercov súťaže Kreslíme so Smietkom.
1. 6. 2018

Sladká odmena pre výhercov súťaže Kreslíme so Smietkom.

Keďže nám v FCC záleží na životnom prostredí, chceme si pripomenúť a zároveň upozorniť na dopady nerozumného ničenia životného prostredia. Práve pre tento dôvod vznikla...

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že…