Prejsť na navigáciu

Rekultivácia skládky.

27. 3. 2019

Každá skládka sa po naplnení uzatvára predpísanými ochrannými vrstvami. Tento proces sa nazýva rekultivácia.

Cieľom rekultivácie je opätovné začlenenie telesa skládky do okolitého prostredia pri splnení všetkých stavebnotechnických požiadaviek vyplývajúcich zo zákona a príslušných vyhlášok. Projekt rekultivácie skládky je prehodnocovaný už pri samotnom projektovaní skládky. Jedná sa o náročný technický proces, ktorého hlavné ciele sú:

- zamedzenie priesaku povrchových a zrážkových vôd do telesa skládky,
- bezpečný odtok a odvedenie zrážkovej vody z povrchu telesa skládky,
- začlenenie do okolitého životného prostredia,
- zaistenie stability telesa skládky,
- odvedenie skládkových plynov z priestoru telesa skládky,
- zneškodnenie skládkového plynu.

V priebehu skládkovania odpadu na skládke vzniká bioplyn. Nakoľko jeho množstvo nie je dostatočné na ďalšie využitie – zhodnotenie, je zneškodnený spaľovaním. Odplyňovací systém skládky tvoria zberné studne, ktoré slúžia na zachytávanie vytvoreného skládkového plynu. Pomocou čerpacej stanice a horným ťahom sa skládkový plyn dopraví do horáka, kde dochádza k jeho spaľovaniu.

Skládka sa považuje za definitívne uzatvorenú vydaním potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov. Rekultiváciou skládky sa ale proces nekončí. Samotná skládka sa musí v rámci následnej starostlivosti monitorovať najmenej 30 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov. Monitorujú sa podzemné a povrchové vody a skládkový plyn, zabezpečuje sa pravidelné kosenie a odstraňovanie náletových drevín.

Ochranné vrstvy rekultivovanej skládky:

Rekultivivana skladka odpadov 

Podkladová vrstva pod bentonit slúži na povrchové urovnanie a dotvarovanie svahov telesa skládky do projektovaného tvaru. Vrstva je zhutnená.

Odplyňovacia vrstva - na podkladovú vrstvu je položený drenážny geosyntetický materiál pre odvedenie skládkového plynu.

Tesniaca vrstva - geosyntetické bentonitové rohože. Tesniaca vrstva z bentonitových rohoží je položená na zhutnený povrch podkladovej vrstvy, resp. na odplyňovace pásy.

Drenážna vrstva - trojvrstvový drenážny kompozitný materiál kladený celoplošne. Pre zlepšenie účinnosti oddrenážovania povrchovej vody skrz vrchné rekultivačné vrstvy je základný tesniaci prvok doplnený drenážnou vrstvou – drenážnym geokompozitom.

Pokryvná vrstva - konštrukcia uzatvorenia skládky je ukončená rekultivačnou vrstvou, ktorá je navrhnutá v dvoch čiastkových vrstvách. Na drenážnu vrstvu dažďových vôd je rozprestretá rekultivačná vrstva zo zeminy a nakoniec je rozhrnutá vrstva zúrodniteľnej humóznej zeminy, ktorá slúži pre výsev trávnika a kríkov. Následná starostlivosť o trávny porast spočíva v jeho pravidelnom kosení, prihnojovaní a v odstraňovaní nežiaducich náletových drevín, pokiaľ nevznikne požiadavka na ich zachovanie.

 
späť


Sprievodné súťaže k zberu druhotných surovín na školách poznajú víťazov!
22. 4. 2019

Sprievodné súťaže k zberu druhotných surovín na školách poznajú víťazov!

Materské školy, základné školy a iné školské zariadenia nám posielali fotky krásnych umeleckých diel, výtvorov z odpadu...
Prajeme Vám príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov.
18. 4. 2019

Prajeme Vám príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov.

V mene celého tímu FCC Environment na Slovensku, Vám prajeme príjemné a pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov!
Rekultivácia skládky.
27. 3. 2019

Rekultivácia skládky.

Chceli by ste vedieť, čo sa deje so skládkou, keď sa naplní, prečo sa robí rekultivácia skládky a čo to znamená?...
Spoločnosť FCC Environment partnerom Ekotopfilmu.
25. 1. 2019

Spoločnosť FCC Environment partnerom Ekotopfilmu.

Ekotopfilm je svojou 44.ročnou tradíciou najstarším podujatím tohto druhu na Svete. Filmový festival Ekotopfilm dokázal...
Spoločnosť FCC Bratislava začala pri ručnom odstraňovaní snehu využívať profesionálne zametacie stroje.
9. 1. 2019

Spoločnosť FCC Bratislava začala pri ručnom odstraňovaní snehu využívať profesionálne zametacie stroje.

Túto jednoduchú ale unikátnu formu čistenia chodníkov sme zaviedli v súvislosti so zmenou cestného zákona...
Zimná údržba komunikácii v Bratislave
6. 12. 2018

Zimná údržba komunikácii v Bratislave

Bude počas zimnej sezóny 2018/2019 zabezpečovaná spoločnosťou FCC Bratislava, s.r.o.

Prečo naša spoločnosť?

 • Medzinárodný tím odborníkov

  Za plynulé poskytovanie všetkých našich služieb zodpovedá náš tím zložený z viac ako 4 300 zamestnancov v 8 krajinách strednej a východnej Európy.

 • Odpad ako zdroj

  Vďaka našim moderným riešeniam pre spracovanie odpadu dostane 570 000 ton druhotných surovín ročne druhý život.

 • Presne včas

  Takmer 1,3 milióna kontajnerov a odpadových nádob všetkých veľkostí a viac ako 1 250 nákladných alebo špeciálnych vozidiel zabezpečuje bezpečný a efektívny zber a prepravu všetkých druhov odpadu na ďalšie spracovanie.

 •  Skúsený poskytovateľ služieb

  8 krajín, 1 315 obcí a 4,6 mil. obsluhovaných obyvateľov. 21 spoločných podnikov s mestami a obcami, 50 200 obchodných partnerov. Toto je náš profil.

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že?
FCC má viac ako 10 ročné skúsenosti so zberom použitého oblečenia
Vedeli ste, že?
300 až 400 kg kompostu môže byť vyprodukovaného z 1 tony biologicky rozložiteľného odpadu
Vedeli ste, že?
Kovy a sklo sú 100% recyklovateľné
Vedeli ste, že?
Viac ako 90% zelených sklenených fľašiek v Európe je vyrobených z recyklovaného skla
Vedeli ste, že?
Z 1 litra použitého minerálneho oleja sa dá vyrobiť viac ako 0,7 litra základového mazivového oleja, ktoré sa využíva pri výrobe motorových, prevodovkových a hydraulických olejov
Vedeli ste, že?
Energia potrebná na výrobu 1 plechovky na nápoje z bauxitu vystačí na výrobu 20 plechoviek z recyklovaného hliníka
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony ocele ušetrí 1 100 kilogramov železnej rudy, 650 kilogramov uhlia a 55 kilogramov vápenca
Vedeli ste, že?
Použitý papier sa dá recyklovať a použiť pri výrobe nového papiera až 6 krát
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony papiera ušetrí viac ako 2 tony dreva
Vedeli ste, že?
1 tona tuhého alternatívneho paliva, ktoré vyrobí FCC, ušetrí 600 kilogramov vykurovacích olejov aleboa viac ako 800 kilogramov čierneho uhlia
Vedeli ste, že?
Recyklácia plastov šetrí spotrebu obmedzených základných surovín (ropa a zemný plyn) a znižuje spotrebu energie o 80 až 90%