header01
Prejsť na navigáciu

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov - RECOPAP v Bratislave

Základné údaje

Prevádzkovateľ: RECOPAP, s.r.o.
Prevádzkáreň: areál spaľovne Vlčie Hrdlo Bratislava
IČO: 35 877 251, DIČ: 2021806886
Vedúci zodpovedný pracovník: vedúci prevádzky p.Dušan Palo
Prevádzková doba: Po – Pia: 6:00 - 22:00 hod
Údaje o začatí prevádzky: rok 2006
Povolená kapacita zariadenia: max. 20 000 t/r
Životnosť zariadenia: nie je určená

Technický popis zariadenia

Priestor na zhromažďovanie odpadov je navrhnutý, vybudovaný a prevádzkovaný tak, aby nemohlo dôjsť k nežiadúcemu vplyvu na životné prostredie a k poškodeniu hmotného majetku.

V hale druhotných surovín sa zbierajú druhotné suroviny – odpady podľa prílohy č. 1, t.j. preberajú sa od jednotlivých pôvodcov / držiteľov (preberanie odpadov od fyzických a právnických osôb), zhromažďujú sa, podľa potreby sa triedia a následne sa lisujú na účel ich prepravy na zhodnotenie. Ide o odpady, ktoré následne odváža zmluvný zhodnocovateľ, externý prepravca do zariadenia na zhodnotenie. Zozbierané odpady, ktoré obsahujú viaceré zložky a je žiadúce ich oddeliť a vytriediť, sú triedené za dodržania postupu, ktorý je uvedený v tomto prevádzkovom poriadku, ktorého súčasťou sú aj opatrenia v prípade havárie a technologický reglement. Pre zhromažďovanie odpadov je využívaný priestor v hale.

Spôsob prevzatia odpadu k uloženiu, evidencia miesta uloženia

Vozidlo, ktoré prišilo do zariadenia zastaví pred autováhou. Vodič nahlási registračné údaje a pracovníkovi na váhe. Na jeho pokyn vojde vozidlo rýchlosťou max. 5 km/hod. na autováhu a zastaví. Potrebné údaje sa zaevidujú v programe na váhe, ktorý je elektronickou databázou pre prevádzkový denník zariadenia, podľa ust. § 30 odst. 9 Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 § 29 ods.1, 2 ,3 a 4.

Na váhe sú zaregistrované nasledovné údaje :

 • hmotnosť vozidla s odpadom
 • predchádzajúci držiteľ alebo pôvodca odpadu
 • katalógové číslo odpadu
 • ŠPZ vozidla
 • pri odjazde vozidla, je nutné vykonať jeho preváženie po vyprázdnení a hmotnosť prázdneho vozidla sa zaeviduje
 • pri odjazde vozidla je vodičovi potvrdená sprievodka odpadu a je mu odovzdaný vážny lístok so všetkými zaevidovanými údajmi
 • VAZ vykoná kontrolu odpadu na vozidle spočívajúcu vo vizuálnej kontrole odpadu
 • po kontrole VAZ nasmeruje vozidlo do haly, prípadne pred halu DS
 • vyprázdňovanie vozidla riadi určený ZOP

Rozsah analýz preberaných odpadov

V prípade odpadov povolených prijať do prevádzkarne RECOPAP s.r.o. Vlčie Hrdlo sa vstupné analýzy nevykonávajú, nakoľko zloženie a povaha odpadu je vopred známa. Vstupná kontrola odpadov je vykonávaná vizuálne v dvoch krokoch, zamestnankyňou váhy a ZOP v hale, priamo pri vysýpaní odpadu.

V prípade podozrenia, že privezený odpad nie je v súlade s deklarovanými údajmi o odpade, odpad bude odmietnutý, prípadne sa dá z „podozrivého“ odpadu urobiť analýza v akreditovanom laboratóriu, na základe ktorej sa rozhodne, ak sa s daným odpadom ďalej naloží.

Zoznam odpadov – druhotných surovín 

07 02 13    odpadový plast
15 01 01    obaly z papiera a lepenky
15 01 02    obaly z plastov
15 01 04    obaly z kovu
15 01 05    kompozitné obaly
15 01 09    obaly z textilu
17 02 03    plasty
19 12 01    papier a lepenka
19 12 04    plasty a guma
19 12 08    textílie
20 01 01    papier a lepenka
20 01 10    šatstvo
20 01 11    textílie
20 01 39    plastyZmeny v slovenskom top manažmente.
3. 9. 2018

Zmeny v slovenskom top manažmente.

V spoločnosti FCC Slovensko dochádza k zmenám v top manažmente. 
Aj tento rok sme boli súčasťou UPRISINGU.
27. 8. 2018

Aj tento rok sme boli súčasťou UPRISINGU.

Posledný augustový víkend v Bratislave patril už tradične reggae fanúšikom zo Slovenska ,  ale aj celej...
Žitnoostrovský Galop s podporou FCC Environment.
30. 7. 2018

Žitnoostrovský Galop s podporou FCC Environment.

V piatok 22. Júna 2018 sa už po 4-tý krát konalo podujatie Žitnoostrovský GALOP, ktorého súčasťou sme boli aj my,...
Sladká odmena pre výhercov súťaže Kreslíme so Smietkom.
1. 6. 2018

Sladká odmena pre výhercov súťaže Kreslíme so Smietkom.

Keďže nám v FCC záleží na životnom prostredí, chceme si pripomenúť a zároveň upozorniť na dopady nerozumného ničenia...
Skupina FCC Environment CEE oslavuje 30. výročie
26. 1. 2018

Skupina FCC Environment CEE oslavuje 30. výročie

Spoločnosť FCC Environment CEE, (predtým.A.S.A.) je už 30 rokov známa v krajinách strednej a východnej Európy vďaka...
Posypový materiál na predaj!
6. 12. 2017

Posypový materiál na predaj!

FCC Bratislava s.r.o. majú aj nadchádzajúcu zimnú sezónu k dispozícii na predaj nasledujúci posypový materiál:

Prečo naša spoločnosť?

 • Medzinárodný tím odborníkov

  Za plynulé poskytovanie všetkých našich služieb zodpovedá náš tím zložený z viac ako 4 300 zamestnancov v 8 krajinách strednej a východnej Európy.

 • Odpad ako zdroj

  Vďaka našim moderným riešeniam pre spracovanie odpadu dostane 570 000 ton druhotných surovín ročne druhý život.

 • Presne včas

  Takmer 1,3 milióna kontajnerov a odpadových nádob všetkých veľkostí a viac ako 1 250 nákladných alebo špeciálnych vozidiel zabezpečuje bezpečný a efektívny zber a prepravu všetkých druhov odpadu na ďalšie spracovanie.

 • Skúsený poskytovateľ služieb

  8 krajín, 1 315 miest a obcí a služby poskytované 4,6 miliónom obyvateľov, 21 spoločných podnikov s mestami a obcami, 50 200 priemyselných zákazníkov. Toto je v skratke profil našej spoločnosti.

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že?
FCC má viac ako 10 ročné skúsenosti so zberom použitého oblečenia
Vedeli ste, že?
300 až 400 kg kompostu môže byť vyprodukovaného z 1 tony biologicky rozložiteľného odpadu
Vedeli ste, že?
Kovy a sklo sú 100% recyklovateľné
Vedeli ste, že?
Viac ako 90% zelených sklenených fľašiek v Európe je vyrobených z recyklovaného skla
Vedeli ste, že?
Z 1 litra použitého minerálneho oleja sa dá vyrobiť viac ako 0,7 litra základového mazivového oleja, ktoré sa využíva pri výrobe motorových, prevodovkových a hydraulických olejov
Vedeli ste, že?
Energia potrebná na výrobu 1 plechovky na nápoje z bauxitu vystačí na výrobu 20 plechoviek z recyklovaného hliníka
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony ocele ušetrí 1 100 kilogramov železnej rudy, 650 kilogramov uhlia a 55 kilogramov vápenca
Vedeli ste, že?
Použitý papier sa dá recyklovať a použiť pri výrobe nového papiera až 6 krát
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony papiera ušetrí viac ako 2 tony dreva
Vedeli ste, že?
1 tona tuhého alternatívneho paliva, ktoré vyrobí FCC, ušetrí 600 kilogramov vykurovacích olejov aleboa viac ako 800 kilogramov čierneho uhlia
Vedeli ste, že?
Recyklácia plastov šetrí spotrebu obmedzených základných surovín (ropa a zemný plyn) a znižuje spotrebu energie o 80 až 90%