header01
Prejsť na navigáciu

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov - RECOPAP Zohor

Základné údaje

Prevádzkovateľ: RECOPAP, s.r.o. 
Prevádzkareň: areál RECOPAP - Zohor 
IČO: 35 877 251, DIČ: 2021806886 
Prevádzková doba: hala druhotných surovín: Po – Pia: 7:00 - 15:30 hod 
Údaje o začatí prevádzky: rok 2006 
Povolená kapacita zariadenia: max. 15 000 t/r 
Životnosť zariadenia: nie je určená 

Spôsob prevzatia odpadu k uloženiu, evidencia miesta uloženia

Vozidlo, ktoré prišlo do zariadenia zastaví pred autováhou. Vodič nahlási registračné údaje pracovníkovi/-čke na váhe. Na jeho pokyn vojde vozidlo rýchlosťou max. 5 km/hod. na autováhu a zastaví. Potrebné údaje sa zaevidujú v programe na váhe, ktorý je elektronickou databázou pre prevádzkový denník zariadenia, podľa ust. § 10 ods. 9 a § 9 ods. 1 až 4 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

Na váhe sú zaregistrované nasledovné údaje:

 • hmotnosť vozidla s odpadom
 • predchádzajúci držiteľ alebo pôvodca odpadu
 •  katalógové číslo odpadu
 • EVČ vozidla
 • Pracovník/-čka na váhe vykoná kontrolu odpadu na vozidle spočívajúcu vo vizuálnej kontrole odpadu
 • po kontrole pracovník/-čka na váhe nasmeruje vozidlo do haly, prípadne pred halu DS
 • vyprázdňovanie vozidla riadi určený zodpovedný pracovník
 • pri odjazde vozidla je nutné vykonať jeho preváženie po vyprázdnení a zaevidovanie hmotnosti prázdneho vozidla
 • pri odjazde vozidla je vodičovi potvrdená sprievodka odpadu a je mu odovzdaný vážny lístok so všetkými zaevidovanými údajmi

Rozsah analýz preberaných odpadov

V prípade odpadov povolených prijať do prevádzkarne RECOPAP s.r.o. Zohor sa vstupné analýzy nevykonávajú, pretože zloženie a povaha odpadu je vopred známa. Vstupná kontrola odpadov je vykonávaná vizuálne v dvoch krokoch: pracovníkom/-čkou na váhe a zodpovedným pracovníkom v hale, priamo pri vysýpaní odpadu.

V prípade podozrenia, že privezený odpad nie je v súlade s deklarovanými údajmi o odpade, odpad bude odmietnutý, prípadne sa dá v akreditovanom laboratóriu urobiť analýza „podozrivého“ odpadu, na základe ktorej sa rozhodne, ako sa s daným odpadom ďalej naloží.

Zoznam odpadov – druhotných surovín 

07 02 13 – odpadový plast 
15 01 01 – obaly z papiera a lepenky 
15 01 02 – obaly z plastov 
15 01 05 – kompozitné obaly 
15 01 09 – obaly z textilu 
17 02 03 – plasty 
19 12 01 – papier a lepenka 
19 12 04 – plasty a guma 
19 12 08 – textílie 
20 01 01 – papier a lepenka 
20 01 10 – šatstvo 
20 01 11 – textílie 
20 01 39 – plasty

Zmeny v slovenskom top manažmente.
3. 9. 2018

Zmeny v slovenskom top manažmente.

V spoločnosti FCC Slovensko dochádza k zmenám v top manažmente. 
Aj tento rok sme boli súčasťou UPRISINGU.
27. 8. 2018

Aj tento rok sme boli súčasťou UPRISINGU.

Posledný augustový víkend v Bratislave patril už tradične reggae fanúšikom zo Slovenska ,  ale aj celej...
Žitnoostrovský Galop s podporou FCC Environment.
30. 7. 2018

Žitnoostrovský Galop s podporou FCC Environment.

V piatok 22. Júna 2018 sa už po 4-tý krát konalo podujatie Žitnoostrovský GALOP, ktorého súčasťou sme boli aj my,...
Sladká odmena pre výhercov súťaže Kreslíme so Smietkom.
1. 6. 2018

Sladká odmena pre výhercov súťaže Kreslíme so Smietkom.

Keďže nám v FCC záleží na životnom prostredí, chceme si pripomenúť a zároveň upozorniť na dopady nerozumného ničenia...
Skupina FCC Environment CEE oslavuje 30. výročie
26. 1. 2018

Skupina FCC Environment CEE oslavuje 30. výročie

Spoločnosť FCC Environment CEE, (predtým.A.S.A.) je už 30 rokov známa v krajinách strednej a východnej Európy vďaka...
Posypový materiál na predaj!
6. 12. 2017

Posypový materiál na predaj!

FCC Bratislava s.r.o. majú aj nadchádzajúcu zimnú sezónu k dispozícii na predaj nasledujúci posypový materiál:

Prečo naša spoločnosť?

 • Medzinárodný tím odborníkov

  Za plynulé poskytovanie všetkých našich služieb zodpovedá náš tím zložený z viac ako 4 300 zamestnancov v 8 krajinách strednej a východnej Európy.

 • Odpad ako zdroj

  Vďaka našim moderným riešeniam pre spracovanie odpadu dostane 570 000 ton druhotných surovín ročne druhý život.

 • Presne včas

  Takmer 1,3 milióna kontajnerov a odpadových nádob všetkých veľkostí a viac ako 1 250 nákladných alebo špeciálnych vozidiel zabezpečuje bezpečný a efektívny zber a prepravu všetkých druhov odpadu na ďalšie spracovanie.

 • Skúsený poskytovateľ služieb

  8 krajín, 1 315 miest a obcí a služby poskytované 4,6 miliónom obyvateľov, 21 spoločných podnikov s mestami a obcami, 50 200 priemyselných zákazníkov. Toto je v skratke profil našej spoločnosti.

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že?
FCC má viac ako 10 ročné skúsenosti so zberom použitého oblečenia
Vedeli ste, že?
300 až 400 kg kompostu môže byť vyprodukovaného z 1 tony biologicky rozložiteľného odpadu
Vedeli ste, že?
Kovy a sklo sú 100% recyklovateľné
Vedeli ste, že?
Viac ako 90% zelených sklenených fľašiek v Európe je vyrobených z recyklovaného skla
Vedeli ste, že?
Z 1 litra použitého minerálneho oleja sa dá vyrobiť viac ako 0,7 litra základového mazivového oleja, ktoré sa využíva pri výrobe motorových, prevodovkových a hydraulických olejov
Vedeli ste, že?
Energia potrebná na výrobu 1 plechovky na nápoje z bauxitu vystačí na výrobu 20 plechoviek z recyklovaného hliníka
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony ocele ušetrí 1 100 kilogramov železnej rudy, 650 kilogramov uhlia a 55 kilogramov vápenca
Vedeli ste, že?
Použitý papier sa dá recyklovať a použiť pri výrobe nového papiera až 6 krát
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony papiera ušetrí viac ako 2 tony dreva
Vedeli ste, že?
1 tona tuhého alternatívneho paliva, ktoré vyrobí FCC, ušetrí 600 kilogramov vykurovacích olejov aleboa viac ako 800 kilogramov čierneho uhlia
Vedeli ste, že?
Recyklácia plastov šetrí spotrebu obmedzených základných surovín (ropa a zemný plyn) a znižuje spotrebu energie o 80 až 90%