header01
Prejsť na navigáciu

Biodegradačná plocha

Základné údaje

Prevádzkovateľ: FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 90051 Zohor, IČO: 31318762 
Názov prevádzky: Biodegradačná plocha v areáli skládky v Zohore 
Prevádzkareň: Bratislavská 18, 900 51 Zohor 
Prevádzková doba: 7:00 – 17:00 
Povolené množstvo vstupujúcich odpadov do zariadenia: 35 000 t/r 
Umiestnenie prevádzky: 24 124, 24 125 
Povolenie na prevádzkovanie vydal: Slovenská inšpekcia životného prostredia 
Zodpovedný vedúci: zamestnanec zaradený na pracovnú pozíciu RVP západ 
Označenie prevádzky: pred vstupom do areálu je informačná tabuľa s označením prevádzky v zmysle zákona o odpadoch 
Začiatok prevádzky: 12/2014 
Ukončenie prevádzky: nie je stanovené 
Povolené kódy činnosti nakladania s odpadom: R12/R13, D8/D15

Vstupné analýzy odpadov

Odpad nie je možné do zariadenia prijať bez vstupnej analytickej kontroly odpadu v zmysle tohto PP. Vstupnú analýzu od pôvodcu vyžiada príslušný OZA.

Pri prvej dodávke odpadu od pôvodcu/držiteľa odpadu na základe zmluvného vzťahu, v prípade jednorázového dodania odpadu alebo v prípade zmeny v technológii vzniku odpadu sa požaduje vstupná analýza natívnej vzorky odpadu pre kritéria skládky NO v zmysle prílohy č. 1 vyhlášky č. 372/2015 Z.z.. V prípade, že dodávateľom odpadu bude zákazník s nemennou technológiou (nemenné bilančné látkové vstupy do technológie) je možné na účely prijímania odpadu použiť staršie analytické rozbory. Ak ide o nebezpečné odpady s nebezpečnými vlastnosťami, ktoré vyplývajú z celkového zloženia odpadov, za analytickú kontrolu odpadov sa v zmysle § 5 ods. 3 vyhlášky č. 371/2015 Z.z. považujú údaje o relevantných nebezpečných vlastnostiach z dostupnej odbornej literatúry. Výsledky analytickej kontroly odpadov sa uchovávajú najmenej dva roky.

Podozrivý odpad a náhodné odbery vzoriek odpadu

V prípade nezhody resp. pochybnosti o deklarovanom vstupnom odpade alebo v prípade námatkovej kontroly vstupného odpadu budú odoberané vzorky odpadu z vozidiel. Miestom odberu bude priestor za mostovou váhou.

V prípade, že vznikne pochybnosť o odpade, ktorého vzhľad a konzistencia nezodpovedá charakteristike v zmysle zmluvy príp. na základe ILNO, bude odpad vrátený pôvodcovi. Ak je odpad dovezený dopravou spoločnosti FCC vo veľkokapacitnom kontajnery bude po dobu vykonania kontrolnej analýzy medzideponovaný. Kontajner bude uložený na vyhradené miesto. Vedúci VNS/RVP môže v danom prípade rozhodnúť o vrátení odpadu pôvodcovi. V uvedenom prípade budú zo zmesnej vzorky odobraté tri kontrolné vzorky. Prvá vzorka bude odoslaná do laboratória, druhá vzorka bude archivovaná u prevádzkovateľa až do uzavretia nezhody a tretia vzorka bude protokolárne odovzdaná dopravcovi resp. pôvodcovi odpadu.

 

Vzorka odpadu bude zaslaná do zmluvne zaisteného akreditovaného laboratória, kde bude vykonaná chemická analýza. Ak vzorka na základe vykonanej analýzy nevyhovie deklarovaným parametrom bude odpad pôvodcovi vrátený, prípadne bude odstránený na jeho náklady. Pôvodca odpadu je povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením analytického rozboru a náklady spojené s nedodržaním kvalitatívnych podmienok a podmienok v zmysle zmluvy o zneškodnení odpadu.

Zoznam odpadov povolených prijať do zariadenia na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov 

kat. číslo

názov

kat.odpadu

010504

vrtné kaly a odpady z vodných vrtov

O

010505

vrtné kaly obsahujúce ropné látky

N

010506

vrtné kaly a iné vrtné odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

020101

kaly z prania a čistenia

O

020201

kaly z prania a čistenia

O

020301

kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania

O

020701

odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín

O

050103

kaly z dna nádrží

N

050105

rozliate ropné látky  

N

050106

kaly z prevádzkarne, zariadenia a z činností údržby  

N

050107

kyslé dechty

N

050108

iné dechty  

N

050109

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky  

N

050113

kaly z napájacej vody pre kotly 

O

050114

odpady z chladiacich kolón  

O

050604

odpad z chladiacich kolón

O

080113

kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo   iné nebezpečné látky  

N

080114

kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 080113  

O

080120

vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, iné ako uvedené v    080119

O

080202

vodné kaly obsahujúce keramické materiály  

O

080203

vodné suspenzie obsahujúce keramické materiály  

O

080307

vodné kaly obsahujúce tlačiarenskú farbu 

O

080312

odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky

N

080315

kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 080314

O

100121

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 100120  

O

100122

vodné kaly z čistenia kotlov obsahujúce nebezpečné látky  

N

100123

vodné kaly z čistenia kotlov iné ako uvedené v 100122 

O

100125

odpady zo skladovania a úpravy pre uhoľné elektrárne

O

100126

odpady z úpravy chladiacej vody  

O

100327

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

N

130501

tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody 

N

130502

kaly z odlučovačov oleja z vody

N

130503

kaly z lapačov nečistôt  

N

130506

olej z odlučovačov oleja z vody

N

130508

zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody  

N

130703

iné palivá (vrátane zmesí)

N

160708

odpady obsahujúce olej  

N

160709

odpady obsahujúce iné nebezpečné látky

N

170106

zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a  keramiky obsahujúce nebezpečné látky  

N

170204

sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo  kontaminované nebezpečnými látkami  

N

170301

bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht

N

170503

zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky

N

170505

výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky

N

170507

štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky 

N

170903

iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov  obsahujúce nebezpečné látky  

N

190205

kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné  látky  

N

190207

ropné látky a koncentráty zo separácie (separačných procesov)  

N

190211

iné odpady obsahujúce nebezpečné látky  

N

190304

čiastočne 5)stabilizované odpady označené ako nebezpečné 

N

190802

odpad z lapačov piesku

O

190809

zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky

O

190810

zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody iné ako uvedené v  190809  

N

190811

kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy  priemyselných odpadových vôd  

N

190812

kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 190811  

O

190813

kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných  odpadových vôd  

N

190814

kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v  190813  

O

190902

kaly z čírenia vody  

O

190903

kaly z dekarbonizácie  

O

191211

iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického  spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné látky  

N

191301

tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky  

N

191302

odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 191301

O

191303

kaly zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky  

N

191304

kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 191303

O

191305

kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky  

N

191306

kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 191305  

O

191307

vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej  vody obsahujúce nebezpečné látky  

N

191308

vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej  vody iné ako uvedené v 191307  

O

200125

jedlé oleje a tuky  

O

200306

odpad z čistenia kanalizácie

OZmeny v slovenskom top manažmente.
3. 9. 2018

Zmeny v slovenskom top manažmente.

V spoločnosti FCC Slovensko dochádza k zmenám v top manažmente. 
Aj tento rok sme boli súčasťou UPRISINGU.
27. 8. 2018

Aj tento rok sme boli súčasťou UPRISINGU.

Posledný augustový víkend v Bratislave patril už tradične reggae fanúšikom zo Slovenska ,  ale aj celej...
Žitnoostrovský Galop s podporou FCC Environment.
30. 7. 2018

Žitnoostrovský Galop s podporou FCC Environment.

V piatok 22. Júna 2018 sa už po 4-tý krát konalo podujatie Žitnoostrovský GALOP, ktorého súčasťou sme boli aj my,...
Sladká odmena pre výhercov súťaže Kreslíme so Smietkom.
1. 6. 2018

Sladká odmena pre výhercov súťaže Kreslíme so Smietkom.

Keďže nám v FCC záleží na životnom prostredí, chceme si pripomenúť a zároveň upozorniť na dopady nerozumného ničenia...
Skupina FCC Environment CEE oslavuje 30. výročie
26. 1. 2018

Skupina FCC Environment CEE oslavuje 30. výročie

Spoločnosť FCC Environment CEE, (predtým.A.S.A.) je už 30 rokov známa v krajinách strednej a východnej Európy vďaka...
Posypový materiál na predaj!
6. 12. 2017

Posypový materiál na predaj!

FCC Bratislava s.r.o. majú aj nadchádzajúcu zimnú sezónu k dispozícii na predaj nasledujúci posypový materiál:

Prečo naša spoločnosť?

 • Medzinárodný tím odborníkov

  Za plynulé poskytovanie všetkých našich služieb zodpovedá náš tím zložený z viac ako 4 300 zamestnancov v 8 krajinách strednej a východnej Európy.

 • Odpad ako zdroj

  Vďaka našim moderným riešeniam pre spracovanie odpadu dostane 570 000 ton druhotných surovín ročne druhý život.

 • Presne včas

  Takmer 1,3 milióna kontajnerov a odpadových nádob všetkých veľkostí a viac ako 1 250 nákladných alebo špeciálnych vozidiel zabezpečuje bezpečný a efektívny zber a prepravu všetkých druhov odpadu na ďalšie spracovanie.

 • Skúsený poskytovateľ služieb

  8 krajín, 1 315 miest a obcí a služby poskytované 4,6 miliónom obyvateľov, 21 spoločných podnikov s mestami a obcami, 50 200 priemyselných zákazníkov. Toto je v skratke profil našej spoločnosti.

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že?
FCC má viac ako 10 ročné skúsenosti so zberom použitého oblečenia
Vedeli ste, že?
300 až 400 kg kompostu môže byť vyprodukovaného z 1 tony biologicky rozložiteľného odpadu
Vedeli ste, že?
Kovy a sklo sú 100% recyklovateľné
Vedeli ste, že?
Viac ako 90% zelených sklenených fľašiek v Európe je vyrobených z recyklovaného skla
Vedeli ste, že?
Z 1 litra použitého minerálneho oleja sa dá vyrobiť viac ako 0,7 litra základového mazivového oleja, ktoré sa využíva pri výrobe motorových, prevodovkových a hydraulických olejov
Vedeli ste, že?
Energia potrebná na výrobu 1 plechovky na nápoje z bauxitu vystačí na výrobu 20 plechoviek z recyklovaného hliníka
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony ocele ušetrí 1 100 kilogramov železnej rudy, 650 kilogramov uhlia a 55 kilogramov vápenca
Vedeli ste, že?
Použitý papier sa dá recyklovať a použiť pri výrobe nového papiera až 6 krát
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony papiera ušetrí viac ako 2 tony dreva
Vedeli ste, že?
1 tona tuhého alternatívneho paliva, ktoré vyrobí FCC, ušetrí 600 kilogramov vykurovacích olejov aleboa viac ako 800 kilogramov čierneho uhlia
Vedeli ste, že?
Recyklácia plastov šetrí spotrebu obmedzených základných surovín (ropa a zemný plyn) a znižuje spotrebu energie o 80 až 90%