header01
Prejsť na navigáciu

Solidifikačná linka

Základné údaje

Prevádzkovateľ: FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 90051 Zohor 
IČO: 31 318 762 
Názov prevádzky: Solidifikačná linka v areáli skládky odpadov v Zohore 
Prevádzkareň: Bratislavská 18, 900 51 Zohor 
Prevádzková doba: nepretržitá prevádzka 
Povolené množstvo vstupujúcich odpadov do zariadenia: 35 000 t/r 
Povolené kódy nakladania s odpadom: R12, R13, D9, D15 
Umiestnenie prevádzky: 24125/24 
Povolenie na prevádzkovanie vydal: Slovenská inšpekcia životného prostredia 
Zodpovedný vedúci: zamestnanec zaradený na pracovnú pozíciu RVP západ 
Označenie prevádzky: pred vstupom do areálu je informačná tabuľa s označením prevádzky v zmysle zákona o odpadoch 
Začiatok prevádzky: 2012 
Ukončenie prevádzky: nie je stanovené

Príjem odpadov

Legislatívne podmienky a podmienky z integrovaného povolenia:

Pri prebratí odpadu od držiteľa/pôvodcu odpadu s každou dodávkou odpadu je povinnosť predložiť:

 • Doklad o množstve a druhu odpadu dodaného do zariadenia
 • Sprievodný list a identifikačný list nebezpečných odpadov
 • Pri prvej dodávke odpadu od pôvodcu/držiteľa odpadu na základe zmluvného vzťahu, v prípade jednorázového dodania odpadu alebo v prípade zmeny v technológii vzniku odpadu sa požaduje vstupná analýza výluhu odpadu v zmysle prílohy č. 1 vyhlášky č. 372/2015 Z.z. v prípade úpravy odpadu činnosťou D9 a vstupná analýza v rozsahu podľa prílohy č. 7 PP v prípade úpravy odpadu činnosťou R12.

V prípade, že dodávateľom odpadu bude zákazník s nemennou technológiou (nemenné bilančné látkové vstupy do technológie) je možné na účely prijímania odpadu použiť staršie analytické rozbory. Ak ide o nebezpečné odpady s nebezpečnými vlastnosťami, ktoré vyplývajú z celkového zloženia odpadov, za analytickú kontrolu odpadov sa v zmysle § 5 ods. 3 vyhlášky č. 371/2015 Z.z. považujú údaje o relevantných nebezpečných vlastnostiach z dostupnej odbornej literatúry. Výsledky analytickej kontroly odpadov sa uchovávajú najmenej dva roky.

Ďalej je potrebné:

 • skontrolovať kompletnosť a správnosť požadovaných dokladov a údajov
 • vykonať kontrolu množstva dodaného odpadu
 • vykonať vizuálnu kontrolu dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu
 • podľa potreby zabezpečiť kontrolné náhodné odbery vzoriek a skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu, vzorky je potrebné uchovávať najmenej 1 mesiac
 • zaevidovať prevzatý odpad. 

pozn. aj pri odbere vzoriek pre laboratórium je potrebné ponechávať si jednu vzorku do ukončenia min. jeden mesiac, príp. do ukončenia analýzy

Vstupné analýzy odpadov

Odpad nie je možné do zariadenia prijať bez vstupnej analytickej kontroly.

Pri prvej dodávke odpadu od pôvodcu/držiteľa odpadu na základe zmluvného vzťahu, v prípade jednorázového dodania odpadu alebo v prípade zmeny v technológii vzniku odpadu sa požaduje vstupná analýza výluhu odpadu pre kritéria skládky NO v zmysle prílohy č. 1 vyhlášky č. 372/2015 Z.z.. V prípade, že dodávateľom odpadu bude zákazník s nemennou technológiou (nemenné bilančné látkové vstupy do technológie) je možné na účely prijímania odpadu použiť staršie analytické rozbory. Ak ide o nebezpečné odpady s nebezpečnými vlastnosťami, ktoré vyplývajú z celkového zloženia odpadov, za analytickú kontrolu odpadov sa v zmysle § 5 ods. 3 vyhlášky č. 371/2015 Z.z. považujú údaje o relevantných nebezpečných vlastnostiach z dostupnej odbornej literatúry. Výsledky analytickej kontroly odpadov sa uchovávajú najmenej dva roky.

Zoznam zneškodňovaných odpadov na solidifikačnej linke

Zmeny v slovenskom top manažmente.
3. 9. 2018

Zmeny v slovenskom top manažmente.

V spoločnosti FCC Slovensko dochádza k zmenám v top manažmente. 
Aj tento rok sme boli súčasťou UPRISINGU.
27. 8. 2018

Aj tento rok sme boli súčasťou UPRISINGU.

Posledný augustový víkend v Bratislave patril už tradične reggae fanúšikom zo Slovenska ,  ale aj celej...
Žitnoostrovský Galop s podporou FCC Environment.
30. 7. 2018

Žitnoostrovský Galop s podporou FCC Environment.

V piatok 22. Júna 2018 sa už po 4-tý krát konalo podujatie Žitnoostrovský GALOP, ktorého súčasťou sme boli aj my,...
Sladká odmena pre výhercov súťaže Kreslíme so Smietkom.
1. 6. 2018

Sladká odmena pre výhercov súťaže Kreslíme so Smietkom.

Keďže nám v FCC záleží na životnom prostredí, chceme si pripomenúť a zároveň upozorniť na dopady nerozumného ničenia...
Skupina FCC Environment CEE oslavuje 30. výročie
26. 1. 2018

Skupina FCC Environment CEE oslavuje 30. výročie

Spoločnosť FCC Environment CEE, (predtým.A.S.A.) je už 30 rokov známa v krajinách strednej a východnej Európy vďaka...
Posypový materiál na predaj!
6. 12. 2017

Posypový materiál na predaj!

FCC Bratislava s.r.o. majú aj nadchádzajúcu zimnú sezónu k dispozícii na predaj nasledujúci posypový materiál:

Prečo naša spoločnosť?

 • Medzinárodný tím odborníkov

  Za plynulé poskytovanie všetkých našich služieb zodpovedá náš tím zložený z viac ako 4 300 zamestnancov v 8 krajinách strednej a východnej Európy.

 • Odpad ako zdroj

  Vďaka našim moderným riešeniam pre spracovanie odpadu dostane 570 000 ton druhotných surovín ročne druhý život.

 • Presne včas

  Takmer 1,3 milióna kontajnerov a odpadových nádob všetkých veľkostí a viac ako 1 250 nákladných alebo špeciálnych vozidiel zabezpečuje bezpečný a efektívny zber a prepravu všetkých druhov odpadu na ďalšie spracovanie.

 • Skúsený poskytovateľ služieb

  8 krajín, 1 315 miest a obcí a služby poskytované 4,6 miliónom obyvateľov, 21 spoločných podnikov s mestami a obcami, 50 200 priemyselných zákazníkov. Toto je v skratke profil našej spoločnosti.

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že?
FCC má viac ako 10 ročné skúsenosti so zberom použitého oblečenia
Vedeli ste, že?
300 až 400 kg kompostu môže byť vyprodukovaného z 1 tony biologicky rozložiteľného odpadu
Vedeli ste, že?
Kovy a sklo sú 100% recyklovateľné
Vedeli ste, že?
Viac ako 90% zelených sklenených fľašiek v Európe je vyrobených z recyklovaného skla
Vedeli ste, že?
Z 1 litra použitého minerálneho oleja sa dá vyrobiť viac ako 0,7 litra základového mazivového oleja, ktoré sa využíva pri výrobe motorových, prevodovkových a hydraulických olejov
Vedeli ste, že?
Energia potrebná na výrobu 1 plechovky na nápoje z bauxitu vystačí na výrobu 20 plechoviek z recyklovaného hliníka
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony ocele ušetrí 1 100 kilogramov železnej rudy, 650 kilogramov uhlia a 55 kilogramov vápenca
Vedeli ste, že?
Použitý papier sa dá recyklovať a použiť pri výrobe nového papiera až 6 krát
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony papiera ušetrí viac ako 2 tony dreva
Vedeli ste, že?
1 tona tuhého alternatívneho paliva, ktoré vyrobí FCC, ušetrí 600 kilogramov vykurovacích olejov aleboa viac ako 800 kilogramov čierneho uhlia
Vedeli ste, že?
Recyklácia plastov šetrí spotrebu obmedzených základných surovín (ropa a zemný plyn) a znižuje spotrebu energie o 80 až 90%