header01
Prejsť na navigáciu

Splitting

Základné údaje

Prevádzkovateľ: Mesto Malacky  
Názov prevádzky: „Technológia na triedenie, drvenie a výrobu alternatívneho paliva z komunálneho odpadu“  
Prevádzkareň: Bratislavská 18, 900 51 Zohor  
IČO: 00304913  
Osoba zodpovedná za prevádzkovanie: prevádzkovateľ 
Prevádzková doba: povolené ako trojzmenná prevádzka (prevádzková doba závisí od množstva vstupného materiálu vhodného pre spracovanie technológiou splitting)  
Povolené množstvo vstupujúcich odpadov do zariadenia: 40 000 t/r  
Označenie prevádzky: pred vstupom do areálu je informačná tabuľa s označením prevádzky v zmysle zákona o odpadoch

Popis postupu pri nakladaní s odpadmi

Činnosti nakladania s odpadom

·         Odpad je dovážaný na miesto úpravy a zhodnocovania – do areálu skládky v Zohore, nákladnými autami v uzatvorených kontajneroch

·         Odpad je odvážený na váhe pri vstupe do areálu a dopravený po areálových komunikáciách k hale pre splitting, ktorá je od vchodu do areálu skládky odpadov vzdialená cca 100 m

·         Odpad je dočasne umiestnený na odkladacej ploche pred halou (kója na vstupný odpad), prípadne je bezprostredne po dovoze z kontajnera dávkovaný do jednohriadeľového drviča odpadu KOMPTECH TERMINATOR 3400 SPEZIAL, v ktorom prebieha prvotné drvenie odpadov

·         Výstupom z procesu spracovania odpadu je:

-    2D frakcia jemná (TAP) - je pásovým dopravníkom a následne cez uzatvorený rukávec dopravovaná do lisovacieho kontajnera, po naplnení kontajnera je tento kontajner uložený v kóji na uskladnenie TAP až do doby jeho odvozu konečnému spotrebiteľovi, pred odvozom je TAP odvážená na mostovej váhe

-    3D frakcia rolujúca - je pásovým dopravníkom dopravovaná do zásobníka /kontajnera a na základe jej kvality je presúvaná buď do haly DS na jej ďalšie dotriedenie alebo je priamo odovzdávaná nasledujúcemu držiteľovi/spotrebiteľovi, pred odvozom je odvážená na mostovej váhe

-    frakcia minerálna ťažká - prepadá voľne na zem, odkiaľ je čelným nakladačom presúvaná do kóje a následne je odovzdávaná na príslušné zneškodňovacie zariadenie, pred odvezením na skládku je táto frakcia odvážená na mostovej váhe

-    frakcia na báze kovov - prepadáva do samostatnej nádoby a vzhľadom na silu magnetického separátora obsahuje aj odpad s minimálnou prímesou kovov, preto je potrebné z tejto frakcie ručne vytriediť čistý kov a nepoužiteľnú frakciu odovzdávanú na príslušné zneškodňovacie zariadenie, vyseparované čisté kovy a odpad s prímesou kovov sú samostatne vážené na mostovej váhe

-    ostatné vyseparované zložky - ostatné vyseparované zložky vstupného odpadu sú  odpady, ktoré sú na výstupe cez jednotlivé zariadenia na linke vyhovujúce vzhľadom na možnosť ďalšieho zhodnotenia činnosťou "R", jedná sa o nasledovné zložky: papier a lepenka, plasty a guma, sklo, drevo, textílie

-    nebezpečný odpad - pokiaľ sa vo vstupnom odpade nachádza podiel nebezpečného odpadu, v procese spracovania vstupného materiálu sa vytriedi ešte pred vstupom do zariadenia, prípadne, ak sa prímes takéhoto odpadu objaví v odpade počas jeho spracovania, je táto frakcia z odpadu vytriedená do samostatnej označenej nádoby a vyseparovaná časť odpadu, zaradená ako nebezpečný odpad je pred ďalším nakladaním s ním samostatne vážená na mostovej váhe

Odvoz TAP spotrebiteľovi zabezpečuje navrhovateľ dopravnými prostriedkami v uzatvorených kontajneroch.

Zoznam odpadov vhodných na spracovanie technológiou splitting

Zoznam odpadov vhodných na vyskladnenie po procese zhodnotenia

Zmeny v slovenskom top manažmente.
3. 9. 2018

Zmeny v slovenskom top manažmente.

V spoločnosti FCC Slovensko dochádza k zmenám v top manažmente. 
Aj tento rok sme boli súčasťou UPRISINGU.
27. 8. 2018

Aj tento rok sme boli súčasťou UPRISINGU.

Posledný augustový víkend v Bratislave patril už tradične reggae fanúšikom zo Slovenska ,  ale aj celej...
Žitnoostrovský Galop s podporou FCC Environment.
30. 7. 2018

Žitnoostrovský Galop s podporou FCC Environment.

V piatok 22. Júna 2018 sa už po 4-tý krát konalo podujatie Žitnoostrovský GALOP, ktorého súčasťou sme boli aj my,...
Sladká odmena pre výhercov súťaže Kreslíme so Smietkom.
1. 6. 2018

Sladká odmena pre výhercov súťaže Kreslíme so Smietkom.

Keďže nám v FCC záleží na životnom prostredí, chceme si pripomenúť a zároveň upozorniť na dopady nerozumného ničenia...
Skupina FCC Environment CEE oslavuje 30. výročie
26. 1. 2018

Skupina FCC Environment CEE oslavuje 30. výročie

Spoločnosť FCC Environment CEE, (predtým.A.S.A.) je už 30 rokov známa v krajinách strednej a východnej Európy vďaka...
Posypový materiál na predaj!
6. 12. 2017

Posypový materiál na predaj!

FCC Bratislava s.r.o. majú aj nadchádzajúcu zimnú sezónu k dispozícii na predaj nasledujúci posypový materiál:

Prečo naša spoločnosť?

 • Medzinárodný tím odborníkov

  Za plynulé poskytovanie všetkých našich služieb zodpovedá náš tím zložený z viac ako 4 300 zamestnancov v 8 krajinách strednej a východnej Európy.

 • Odpad ako zdroj

  Vďaka našim moderným riešeniam pre spracovanie odpadu dostane 570 000 ton druhotných surovín ročne druhý život.

 • Presne včas

  Takmer 1,3 milióna kontajnerov a odpadových nádob všetkých veľkostí a viac ako 1 250 nákladných alebo špeciálnych vozidiel zabezpečuje bezpečný a efektívny zber a prepravu všetkých druhov odpadu na ďalšie spracovanie.

 • Skúsený poskytovateľ služieb

  8 krajín, 1 315 miest a obcí a služby poskytované 4,6 miliónom obyvateľov, 21 spoločných podnikov s mestami a obcami, 50 200 priemyselných zákazníkov. Toto je v skratke profil našej spoločnosti.

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že?
FCC má viac ako 10 ročné skúsenosti so zberom použitého oblečenia
Vedeli ste, že?
300 až 400 kg kompostu môže byť vyprodukovaného z 1 tony biologicky rozložiteľného odpadu
Vedeli ste, že?
Kovy a sklo sú 100% recyklovateľné
Vedeli ste, že?
Viac ako 90% zelených sklenených fľašiek v Európe je vyrobených z recyklovaného skla
Vedeli ste, že?
Z 1 litra použitého minerálneho oleja sa dá vyrobiť viac ako 0,7 litra základového mazivového oleja, ktoré sa využíva pri výrobe motorových, prevodovkových a hydraulických olejov
Vedeli ste, že?
Energia potrebná na výrobu 1 plechovky na nápoje z bauxitu vystačí na výrobu 20 plechoviek z recyklovaného hliníka
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony ocele ušetrí 1 100 kilogramov železnej rudy, 650 kilogramov uhlia a 55 kilogramov vápenca
Vedeli ste, že?
Použitý papier sa dá recyklovať a použiť pri výrobe nového papiera až 6 krát
Vedeli ste, že?
Recyklácia 1 tony papiera ušetrí viac ako 2 tony dreva
Vedeli ste, že?
1 tona tuhého alternatívneho paliva, ktoré vyrobí FCC, ušetrí 600 kilogramov vykurovacích olejov aleboa viac ako 800 kilogramov čierneho uhlia
Vedeli ste, že?
Recyklácia plastov šetrí spotrebu obmedzených základných surovín (ropa a zemný plyn) a znižuje spotrebu energie o 80 až 90%