Odpadové hospodárstvo v Trnave prešlo výraznými inováciami.

Odpadové hospodárstvo v Trnave prešlo výraznými inováciami.

Environmentálne prijateľné hospodárenie s odpadmi vyžaduje nové prístupy.


Oblasť odpadového hospodárstva je veľmi komplexná problematika, ktorá musí reflektovať aktuálny stav, vývoj aj nevyhnutné trendy v tejto oblasti. Spoločnosť FCC Trnava spravuje odpadové hospodárstvo pre Mesto Trnava aj priľahlé mestá, obce, priemyselné, logistické, obchodné a komerčné centrá a živnostníkov v regióne takmer 19 rokov. Disponuje rozsiahlym parkom nákladných a špeciálnych vozidiel pre rôzne typy odpadu, zberným a kontajnerovým systémom a vlastnými zariadeniami na triedenie a úpravu odpadov.

Pomocou inovatívnych riešení nakladania s odpadom šetrí primárne zdroje. Odpad, pre ktorý už nie je možné zabezpečiť udržateľné využitie, následne zneškodňuje spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Zodpovednosť k životnému prostrediu a trvalá udržateľnosť sú kľúčovými hodnotami firmy.

tt_oh_2 

FCC začala budovať zberné dvory v spolupráci s mestom už v roku 1997

Do roku 2013 bolo v Trnave vybudovaných 8 zberných dvorov. Trnava tak patrila k mestám s najvyšším počtom zberných dvorov na obyvateľa. V súvislosti s novými potrebami obyvateľov mesta sa ich počet znížil na aktuálnych 6. Zberný dvor na ulici Jána Bottu bol prebudovaný na úspešné zariadenie re-use centra Back2Life s cieľom popularizácie a podpory cirkulárnej ekonomiky v meste. Zberný dvor na Sasinkovej ulici bol z dôvodu nutnosti vybudovania kruhového objazdu v tejto lokalite zrušený. Spoločnosť FCC však v spolupráci s mestom hľadá vhodnú lokalitu na vybudovanie komplexného zberného dvora novej generácie.

 V Back2Life centre našlo nový domov takmer 12 000 vecí, znamená to cca 4,5 t použiteľných vecí, ktoré by inak skončili v odpade.

V júni 2021 FCC Trnava v spolupráci s Mestom Trnava otvorila brány Re-use centra Back2Life. Občania sem môžu priniesť nepotrebné veci a zároveň si vybrať niečo užitočné pre seba. Ponuka produktov vyniká nízkou cenou a rôznorodosťou. Prevádzka podporuje cirkulárnu ekonomiku v meste a občania aj prostredníctvom B2L centra môžu prispieť k ochrane životného prostredia. Predmet, ktorý by možno skončil na skládke, poslúži ešte niekomu inému. Pre ďalšie zveľadenie a spríjemnenie prostredia Back2Life centra pre zákazníkov, vysadila FCC Trnava na pozemku pred centrom záhon trvaliek. S podporou finančných prostriedkov zo zisku B2L a s podporou Mesta Trnavy bola vybudovaná Zdieľaná dielňa - priestor, ktorý v sebe prepája komunitu, princípy cirkulárnej ekonomiky, vzdelávanie a ochranu životného prostredia. Časť prostriedkov z re-use centra použilo Mesto Trnava aj na viaceré zelené opatrenia, vrátane výsadby stromov.

b2l_3 

Moderné polopodzemné kontajnery sa stali realitou Trnavy už v roku 2017

V rokoch 2017 až 2019 vybudovala spoločnosť FCC pre mesto na vlastné náklady 20 stojísk v celkovej hodnote 372 485 €, za roky 2019 až 06/2022 financovala FCC Trnava aj projekčnú činnosť nových stojísk v hodnote 42 917 € a jej náklady na obstaranie špeciálnych vozidiel na výsyp polopodzemných kontajnerov boli 440 000 eur. Mesto Trnava vybudovalo spolu 70 stojísk, pričom ďalších 11 je vo výstavbe, v celkovej hodnote viac ako 1,8 mil eur. Aktuálne je v Trnave prevádzkovaných 95 stojísk (5 stojísk vybudovali súkromné spoločnosti) s celkovým počtom 498 polopodzemných kontajnerov spolufinancovaných mestom, spoločnosťou FCC Trnava a súkromnými spoločnosťami. V projektovej príprave je dobudovanie sídliska Linčianska, Koniarekova, Podjavorinská, ako aj ďalších lokalít, v ktorých je vybudovanie PPK zmysluplné.

ppk_3 

V januári 2021 sa začal v Trnave zber kuchynského odpadu

V súlade s platnou legislatívou bol zavedený zber kuchynského odpadu v meste. Už počas roku 2021 sa vyzbieralo 838,40 t odpadu a za prvý polrok 2022 451 t odpadu. Zavedenie zberu kuchynského odpadu sa u občanov stretlo s pozitívnym ohlasom. 

bro_3 

Záhradný odpad a vianočné stromčeky do kompostu

V spolupráci s Mestskými službami Mesta Trnava vykonáva FCC Trnava dvakrát ročne mobilný zber konárov a orezov zo stromov zo záhrad rodinných domov. Okrem odberu biologicky rozložiteľných vianočných stromčekov na zberných dvoroch, vykonáva FCC v prípade požiadavky Mesta každoročne aj mobilný zber vianočných stromčekov zo sídlisk. Vo vybraných lokalitách mesta zabezpečuje FCC Trnava v spolupráci s Mestskými službami aj jarný a jesenný zber objemného odpadu.

Kompost pre potreby mesta aj pre súkromné osoby

Zvoz biologicky rozložiteľného odpadu sa úspešne zaviedol v rodinných domoch už v roku 2017. Občania službu plne využívajú a z vyzbieraného odpadu sa vyrába kompost využiteľný pre potreby mesta, v záhradách obyvateľov aj v sadoch pestovateľov. Už v decembri 1999 bola spustená prevádzka tzv. hrobľovej kompostárne. Povolené množstvo odpadov zhodnotených za rok predstavuje 15 000 ton, pričom ročná kapacita výroby je 4 000 ton kompostu v štyroch cykloch.

Mestu pribudne najmodernejšia kompostáreň

V súvislosti s potrebami mesta aj občanov, sa aktuálne realizuje zámer rozšírenia kapacity kompostárne na celkovú kapacitu 25 000 ton biologicky rozložiteľných odpadov za rok. Predpokladaná celková produkcia kompostu bude 7 000 ton ročne. Podstatná časť vyrobeného kompostu ostane na území mesta a bude využitá pre jeho potreby – sadové úpravy, rekultivácia skládky a podobne. Časť kompostu bude mesto poskytovať na predaj súkromným firmám, veľkoobchodu pre záhradnícke činnosti aj súkromným osobám ako certifikovaný kompost.

Vzhľadom na rastúce množstvo vyzbieraného biologicky rozložiteľného odpadu v zvozovej oblasti ide o veľmi dôležitý a zmysluplný projekt. Mesto realizuje rozšírenie kompostárne z fondov. Aktuálne realizovaná kompostáreň GORE_COVER je plne integrované kompostovacie riešenie spracovania organického odpadu. Technológia je založená na úsporách budúcich nákladov, je efektívna pri inštalácii aj prevádzke a poskytuje optimalizovanú kontrolu procesov výroby vysokokvalitného kompostu a efektívnu kontrolu pachov a emisií. Tento typ kompostárne je schválený a overený vo viac ako 150 kompostárňach v 20 krajinách. Na Slovenku ide o prvú realizáciu tohto druhu. GORE Cover spĺňa najprísnejšie regulačné požiadavky na svete. Jedinečná konštrukčná flexibilita umožňuje spracovávať rôzne vstupné materiály, či už ide o zelený odpad, potravinový odpad, organické látky oddelené zo zdrojov, biopevné látky a podobne.

Nová investícia do prevádzky mechanicko-biologickej úpravy odpadu

Vybudovanie technológie je v súlade s legislatívnym smerovaním odpadového hospodárstva na Slovensku. Mesto reaguje na legislatívne požiadavky, ktoré sa týkajú povinnej úpravy odpadu pred skládkovaním. Súčasťou komplexného areálu odpadového hospodárstva v Trnave bude technológia mechanicko-biologickej úpravy odpadu pre dovážaný zmesový komunálny odpad na skládku s kapacitou zariadenia 59 000 ton ročne. Trnava predpokladá, že s výstavbou začne v druhom polroku 2022, pričom uvedenie do prevádzky by malo byť začiatkom roku 2023. Realizácia si vyžiada investíciu vo výške približne cca 4,5 milióna eur.

mbú_3 

Výstupmi z linky na mechanicko-biologickú úpravu odpadov budú viaceré frakcie. Energetické frakcie z procesu úpravy odpadov možno následne upraviť na palivo z odpadov - výroba tuhých alternatívnych palív (TAP). V rámci prevádzky MBÚ bude možné ročne vyrobiť 17 000 až 41 000 ton materiálu na výrobu TAP. Po realizácii zámeru dôjde k zníženiu množstva odpadov ukladaných na skládku. Toto množstvo by malo podľa odhadov predstavovať o polovicu menej ako v súčasnost.

FCC Trnava digitalizuje kanály na komunikáciu so zákazníkmi

Prostredníctvom služby Odpadonline si občania Trnavy môžu objednať kontajner z pohodlia domova a zaistiť tak bezpečnú a rýchlu likvidáciu odpadu odkiaľkoľvek.

V roku 2020 bola spustená aplikácia VYLOŽ SMETI pre mobilné telefóny, ktorá je určená pre informovanie občanov v rodinných domoch o termínoch vývozu odpadov v Trnave. Obľúbená aplikácia upozorní občana, kedy bude FCC Trnava robiť odvoz odpadu v mieste ich bydliska.

V roku 2022 spúšťa Mesto Trnava v spolupráci s FCC službu MOJE SMETI – automatickú evidenciu a váženie smetných nádob. Služba umožňuje mestu prostredníctvom inovatívnych digitálnych technológii získať komplexný prehľad o zozbieranom odpade a zároveň motivuje občanov k jeho dôslednejšiemu triedeniu.

odpadonline 

FCC Trnava bližšie k deťom

FCC Trnava vyvíja aktivity na podporu triedeného zberu v meste pri príležitosti Dňa Zeme pre školy a centrá voľného času. Podporuje triedený zber v projekte miniTrnava a školský zber papiera na základných školách.

Trnava - jedno z prvých slovenských miest zapojených do projektu Komunálny materiálový kruh

Projekt Circular Shield spája separovanie odpadu a obehovú ekonomiku. V jeho centre je výroba papiera z celulózy získanej regeneráciou zozbieraných kartónových nápojových obalov známych ako tetrapaky. Výrobky z takto zhotoveného papiera potom môžu používať školy a inštitúcie v mestách obciach, kde boli obaly zozbierané.

 deti_3 


Okrem dlhodobých projektov inovácií technológií, FCC Trnava zaisťuje aj aktuálne potreby mesta v oblasti odpadového hospodárstva. FCC Trnava finančne podporila nákup a umiestnenie nádob na triedený zber papiera a plastov do rodinných domov vo všetkých mestských častiach. Spolupracuje pri realizácii jarného a jesenného upratovania pivníc na sídliskách prostredníctvom pristavenia veľkokapacitných kontajnerov. Počas pandémie Covid-19 zabezpečovala organizáciu zberu, odvozu a zneškodnenia odpadu z testovania obyvateľov mesta.

Odpad je cenným zdrojom energie a druhotných surovín

FCC Trnava v spolupráci s Mestom Trnava dlhodobo a aktívne podporuje modernizáciu odpadového hospodárstva v regióne a napĺňanie legislatívnych požiadaviek a potrieb v tejto oblasti. Cieľom inovatívnych riešení FCC je predchádzať vzniku odpadu a podporiť jeho opätovné využitie. Premena odpadu na energiu je finálnym stupňom komplexného systému odpadového hospodárstva Skupiny FCC na Slovensku.

 

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.