V Zohore pribudne najmodernejšia technológia mechanicko-biologickej úpravy odpadov

V Zohore pribudne najmodernejšia technológia mechanicko-biologickej úpravy odpadov

Úprava odpadov pred skládkovaním sa stala zákonnou povinnosťou

Slovenská republika, ako člen Európskej únie, má povinnosť vo svojich zákonoch uplatňovať európske nariadenia. Jedným z týchto nariadení je aj európska smernica o skládkovaní, ktorá je platná už od roku 1999, a naposledy bola upravená v roku 2018. Obe tieto smernice ukladajú členským štátom povinnosti v oblasti skládkovania odpadov. Upravujú hlavne nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom, ktorý vzniká u obyvateľov miest a obcí ako zmes odpadov, ktoré nie sú vhodné pre ďalšie využitie (recykláciu) a sú umiestňované do čiernych nádob. Obsah čiernych nádob sa až doposiaľ pravidelne vyváža na skládku, kde sa zneškodňuje. Ministerstvo životného prostredia splnilo svoju povinnosť voči EU tým, že v novembri roku 2019 schválilo zmenu pôvodného zákona o odpadoch 79/2015 Zb. v otázke skládkovania odpadov novelou č 460/2019 Zb. Stanovilo tým povinnosť pre pôvodcov zmesových komunálnych odpadov – mestá a obce – tieto odpady pred uložením na skládku upraviť, a to s účinnosťou od 1.1.2021. Slovensko však v tom čase nemalo pripravené nové kapacity na realizáciu takýchto úprav, preto sa vyhláškou č.26/2021 účinnosť nariadenia predĺžila do začiatku roka 2023. Inými slovami, na skládku sa bude od 1.1.2023 ukladať len odpad, ktorý prešiel mechanicko-biologickou úpravou.

V praxi ide o to, aby sa zvýšil podiel využiteľných odpadov nad rámec už zavedeného triedeného zberu, ktorý poznáme vo forme farebných nádob na zber papiera, plastov, skla, kovov a bio odpadu. Na zabezpečenie tejto povinnosti je nutné vybudovať mechanické triediace zariadenie na pretriedenie odpadu z čiernych nádob, aby sa z neho vyťažilo všetko, čo je možné ďalej využiť ako surovinu.

mbú_bez textu 

V Zohore pribudne najmodernejšia technológia mechanicko-biologickej úpravy odpadov

Odpadové hospodárstvo pre obec Zohor a priľahlé obce zabezpečuje spoločnosť FCC Zohor, s.r.o. Na základe dohody s obcou, FCC prevzalo realizáciu zákonnej povinnosti obce a zabezpečí úpravu zmesového komunálneho odpadu pred uložením na skládku podľa zákona. Spoločnosť FCC zafinancuje a postaví najmodernejšiu technológiu mechanicko-biologickej úpravy odpadov, ktorá je úspešne prevádzkovaná aj v rámci spoločností skupiny FCC v zahraničí. Upravovaný bude prevažne zmesový komunálny odpad a v menšej miere aj objemný odpad.

Jedna technologická linka s viacerými procesmi

Procesy mechanickej a biologickej úpravy odpadov budú radené za sebou ako jedna technologická linka. Prevádzka sa bude skladať z haly príjmu, linky mechanickej úpravy odpadu a z fermentačnej haly na stabilizáciu odpadu.

V prvej fáze, po dovezení odpadu do vstupnej haly, bude odpad, ktorý si vyžaduje mechanickú úpravu uložený v hale príjmu, kde bude prebiehať jeho spracovanie - drvenie a roztriedenie na ľahkú frakciu, ťažkú frakciu a inertný odpad. Odpad bude nakladačom nakladaný priamo do drviča pre ďalšie spracovanie, bez potreby skladovania. Súčasne budú oddelené kovy pomocou magnetického separátora.

Výstupmi z linky mechanicko-biologickej úpravy odpadov budú:

  • železné kovy, ktoré budú odovzdané zmluvným organizáciám na zhodnotenie;
  • materiály a biologicky stabilizovaná zložka určená pre výrobu paliva z odpadov alebo na ekologické zneškodnenie;
  • ďalšie prípadné odpady súvisiace s prevádzkou linky;
  • materiál, ktorý bude možné použiť ako technologický a konštrukčný materiál.

Druhou fázou je biologická stabilizácia odpadov vo fermentačnej hale. Celý proces je riadený pomocou sledovania teploty, ako aj ostatných prevádzkových parametrov. Po tejto časti procesu sa už stabilizovaný odpad vyvezie z haly a následne bude upravený na palivo z odpadov alebo zneškodnený ekologickým spôsobom.

Spoločnosť FCC s úpravou odpadov počítala už v roku 2016, kedy bolo predmetné územie posúdené práve na mechanicko-biologickú úpravu odpadov. Rozdiel medzi zámerom z roku 2016 a tým dnešným je posun technológie bližšie k prevádzkovej budove tak, aby sme s ohľadom na životné prostredie minimalizovali počet najazdených kilometrov v rámci areálu.

Dôsledným triedením a úpravou komunálneho zmesového odpadu dôjde k zníženiu miery skládkovania a k ďalšiemu zvýšeniu využitia separovaného odpadu ako zdroja pre následné zhodnotenie a výrobu paliva.

Ako funguje MBÚ odpadov 

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.