Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

1.    Správcom osobných údajov podľa čl. 4. bod 7. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom 
       pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je spoločnosť FCC Slovensko, s.r.o., IČO: 31318762 so sídlom Bratislavská 18, 900 51 Zohor (ďalej len: "správca").

2.    Kontaktné údaje správcu sú:

3.    Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo              nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých               špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.

4.    Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov:

1.    Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe Vášho zapojenia do súťaže „Deň Zeme_ 2023" organizovanej
       prostredníctvom príspevku na sociálnej siete Facebook (ďalej len „Súťaž“)

2.    Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov:

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

1.    Účelom spracovania osobných údajov je možnosť vyžrebovania víťaza a zaslania výhry víťazovi.

2.    Zo strany správcu prichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR v súvislosti s použitím údajov na marketingové účely. S takýmto spracovaním             poskytujete svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov

1.    Správca uchováva osobné údaje:

 • Po dobu nevyhnutnú k uskutočneniu súťaže, vyžrebovaniu výhercov, kontaktovaniu výhercov a odovzdaniu výhier, spravidla nie dlhšie ako tri mesiace po uskutočnení žrebovania výhercov.
 • Po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

2.    Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1.    Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

 •     podieľajúce sa na dodaní výhry a komunikácií s výhercami,
 •     zaisťujúce chod Súťaže,
 •     zaisťujúce marketingové služby.

2.    Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia               cloudových služieb.

VI. Vaše práva

1.    Za podmienok stanovených v GDPR máte:

 •     právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 •     právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
 •     právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
 •     právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a
 •     právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
 •     právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. I. týchto podmienok.

2.    Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1.    Správca vyhlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2.    Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.

3.    Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1.    Zapojením sa do súťaže potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2.    Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 22.04.2023.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.